Doelgroep

Ten Dries richt zich naar jongens en meisjes van 1 tot 21 jaar met een meervoudig-motorische stoornis of functiebeperking ten gevolge van:

  • een aangeboren of niet-aangeboren beschadiging van het centraal zenuwstelsel (hersenverlamming, NAH)
  • een stoornis in de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel
  • een neuromusculaire aandoening.

Onder ‘meervoudige handicap’ verstaan we dat zich naast de motorische stoornis ook andere beperkingen kunnen voordoen, zoals:

  • lichte of matige verstandelijke beperking
  • epilepsie
  • gezondheidsproblemen
  • gehoor-, visuele- en spraakproblemen
  • ontwikkelingsstoornissen, zoals Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Developmental Coördination Disorder (DCD), leerstoornissen
  • socio-emotionele problemen
  • gedragsproblemen.

Blindheid, doofheid, ernstige gedragsproblemen, een ernstige verstandelijke beperking, ernstige gezondheidsproblemen en het niet kunnen functioneren in groep kunnen een beletsel vormen voor een opname en kunnen een reden zijn voor heroriëntering.

Een ernstige functionele beperking met een grote mate van afhankelijkheid, vormt geen beletsel voor opname.

 

Voorwaarden zijn een indicatiestellingsbesluit van de Intersectorale Toegangspoort voor dagopvang en/of verblijf en voor de doelgroep motorische A of motorische B. Schoolgaande kinderen of adolescenten hebben een attest voor het buitengewoon onderwijs type 4 nodig.