Collectief leerlingenvervoer 

 

Op schooldagen wordt op aanvraag van de ouders van rechthebbende leerlingen dagelijks (voor semi-internen) en wekelijks (voor internen) leerlingenvervoer per bus ingericht. Dit leerlingenvervoer wordt georganiseerd door de vervoersmaatschappij De Lijn, die hiervoor privé-busmaatschappijen inschakelt. De ritten worden samengesteld bij het begin van elk schooljaar. 

Het vervoer van de leerlingen van BuBaO en BuSO Ten Dries gebeurt samen met andere scholen voor buitengewoon onderwijs uit de regio. Hiervoor worden jaarlijks de nodige afspraken door de betrokken schooldirecties gemaakt. 

Per bus is een busbegeleider verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. De busbegeleiders zijn personeelsleden van de verschillende scholen die deel uitmaken van ons leerlingenvervoer. 

In Ten Dries wordt het vervoer praktisch georganiseerd door de schooldirecteur van onze basisschool (Patrick van Damme) en de huismeester-opvoeder van onze BuSO-school (Alain Devreese). 

Voor de leerlingen is een verzekering afgesloten door de betrokken scholen. 

 

Vergoeding voor individueel leerlingenvervoer 

 

Ouders die zelf instaan voor het vervoer van hun kind naar Ten Dries tijdens schooldagen kunnen onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming hiervoor krijgen. 

Dit kan enkel wanneer de leerling rechthebbend is voor het busvervoer, maar hiervan geen gebruik maakt. 

Aanvragen voor individueel vervoer worden in het begin van elk schooljaar bij de Dienst Leerlingenvervoer van het Departement Onderwijs ingediend. De betaling van de tegemoetkoming gebeurt na afloop van elk semester en het bedrag ervan wordt bepaald door de abonnementstarieven van De Lijn volgens de afstand thuis-school.