Wat is GON?

Het geïntegreerd onderwijs (GON) is een samenwerkingsverband tussen het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs (BuO).

De bedoeling is om kleuters, jongeren en adolescenten met een beperking en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden de lessen en activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs. Dit gebeurt met de hulp van een leerkracht van een school voor buitengewoon onderwijs.

 

Voor wie?

Een kleuter, jongere of adolescent met een beperking heeft het niet altijd gemakkelijk in het gewoon onderwijs. Het leren omgaan met en verwerken van het anders zijn is een hele opgave. Verborgen beperkingen zoals problemen met concentratie, geheugen, planning en/of werktempo kunnen voor heel wat moeilijkheden zorgen. Leerkrachten die les geven aan deze leerlingen en het schoolteam kunnen eveneens vragen hebben m.b.t. de aanpak en werkwijze.

Ook voor de ouders is het een opdracht om met hun kind met een beperking op weg te gaan in het gewoon onderwijs.

Vanuit het BuO Ten Dries te Landegem wordt GON-begeleiding aangeboden voor kleuters, jongeren en adolescenten met fysieke beperkingen en aanverwante problematieken.

Deze begeleiding kan starten vanaf de peuterklas (2,5 jaar) en kan verder gezet worden tot in het niet-universitair hoger onderwijs.

 

Opstarten van de GON

Gon-aanvraag

De GON-aanvraag gebeurt vanuit het CLB in samenspraak met de school gewoon onderwijs  en de ouders.

Om als ouder te weten of uw kind recht heeft op GON, neemt u best contact op met het CLB van de school van uw kind.

Voor GON-leerlingen type 4 is er een specifieke medische diagnostiek nodig. Dit vereist de betrokkenheid van een geneesheer-specialist.

 

Betrokken partijen

§ 

De ouders

§ 

Het CLB van de school gewoon onderwijs

§ 

De school voor gewoon onderwijs

§ 

De school voor buitengewoon onderwijs (dienstverlenende school Ten Dries)

§ 

Het CLB van het buitengewoon onderwijs (enkel indien de leerling van het BuO komt)

 

Toelatingsvoorwaarden/vereiste documenten

§ 

De GON-leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van  het gewoon onderwijs.

§ 

De GON-leerling heeft een gemotiveerd verslag of een verslag.

§ 

Het lager onderwijs van Ten Dries begeleidt ook kinderen  met  een type 7 attest die een dubbele diagnose DCD (Developmental Coordination Disorder) en ASS (Autismespectrumstoornissen) hebben, op voorwaarde dat ze reeds begeleid werden onder een type 4 attest.

 

Organisatie

Per leerling worden 2 eenheden tijdens de schooltijd voorzien. Deze eenheden kunnen gebruikt worden voor leerlinggerichte, leerkrachtgerichte en teamgerichte ondersteuning. De invulling van de ondersteuning gebeurt in overleg met de betrokken partijen.

 

Wat kan een GON-begeleiding inhouden?

 

Leerlinggerichte ondersteuning

Sociaal-emotionele ondersteuning

§ 

Aandacht besteden aan het anders zijn van de leerling.

§ 

Probleemoplossende vaardigheden verbeteren.

§ 

Zelfredzaamheid en functionele vaardigheden vergroten.

§ 

Inzicht verwerven in de eigen diagnose en/of problematiek.

 

Motorische ondersteuning

§ 

De eigen motoriek goed leren gebruiken.

§ 

Nakijken welke hulpmiddelen een meerwaarde kunnen  zijn voor de verdere ontwikkeling.

§ 

Leren werken met aangepast
materiaal (schaar, computer, software, ...).

 

Onderwijskundige ondersteuning

§ 

Leerstoflacunes opvangen die ontstaan ten gevolge van een trager werktempo.

§ 

Systematisch en geordend leren denken en werken, een efficiënte studiemethode bijbrengen.

§ 

Werken rond ruimtelijk inzicht, oriëntatie en structuur.

 

LEERKRACHTGERICHTE/TEAMGERICHTE ondersteuning

§ 

De leerkrachten sensibiliseren en informeren.

§ 

Advies geven, info-overdracht, tips, …

§ 

De leerkrachten leren werken met aangepast materiaal.

§ 

Regelmatig overleg met leerkrachten en directie.

§ 

Visieontwikkeling over leerlingen met een beperking in het gewoon onderwijs.

 

GEZINSGERICHTE ondersteuning

§ 

Gesprekken over de  evolutie van het kind.

§ 

Streven naar een eensgezinde aanpak op school en thuis.

§ 

Bespreken toekomstmogelijkheden.

§ 

Wegwijs maken in andere begeleidingsdiensten.

§ 

Persoonlijke, telefonische en/of contacten via e-mail tussen GON-begeleider en ouders.