Skip to main content

 

Functieprofiel Verpleegkundige 2024

 

Hoofddoel van de functie 

 • Bevorderen of in stand houden van de gezondheid en kwaliteit van leven van en samen met de KJA (Kinderen Jongeren Adolescenten) en context. 
 • Zorgen voor de nodige continuïteit in verpleegkundige zorgen door samen te werken met de verschillende hulpverleners rond de KJA zowel binnen Ten Dries als buiten Ten Dries. 
 • De KJA ondersteunen en versterken in het opnemen van regie over zijn eigen gezondheid 

 

Plaats in het organigram 

 • Lid van het kernteam. 
 • Als aanspreekverpleegkundige lid van cluster. 
 • Lid van verpleegkundige team (samen met begeleider-verpleegkundigen). 
 • Wordt ondersteund door expertise-coach en coach verpleging. 
 • Wordt ondersteund door en rapporterend aan de coördinerend arts. 

 

Functie-inhoud

3.1. Kwaliteit van leven 

Doel 

Stimuleren van en begeleiden naar een optimaal welbevinden en maatschappelijke integratie van de KJA samen met de context.  

De KJA en zijn context mee een stem geven in de keuzes van zijn gezondheidsprogramma in functie van het samen kwaliteitsvol vormgeven van het eigen leven. Waken erover om de patiënten-rechten maximaal te laten gelden. 

a) Onafhankelijkheid (Persoonlijke ontwikkeling, Zelfbepaling) 

Kerntaken 

 1. Begeleiden en versterken van de regie van de KJA in zijn gezondheidsprogramma. 
 2. Kinderen en adolescenten zelf verantwoordelijkheid leren opnemen in de zorg voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid. 
 3. Patiënteducatie geven naar zowel KJA als ouders/context. 
 4. KJA en ouders/context zelfredzaam maken in het uitvoeren van bepaalde verpleegkundige handelingen. 
 5. KJA en de ouders informeren. Het medisch jargon vertalen op het niveau van de gebruiker. 

b) Sociale participatie – rechten 

Kerntaken 

 1. Waken over het laten gelden van de patiëntenrechten en desgewenst bijstand verlenen. 
 2. Medische voorschriften / verpleegkundige richtlijnen op zo’n wijze implementeren dat de sociale participatie gegarandeerd wordt.  

c) Emotioneel-, lichamelijk- en materieel welbevinden 

Kerntaken 

 1. Vertrouwenspersoon van KJA en context. 
 2. Aandacht hebben voor het sociaal-emotioneel, lichamelijk en materieel welbevinden en veiligheid van de KJA. Samen met KJA initiatieven ondernemen om zijn kwaliteit van leven te behouden en bevorderen. 
 3. Bewaken van evenwicht in draaglast (verwachtingen) en draagkracht (het aankunnen) bij de KJA en zijn context. 
 4. Opvolgen van kwaliteit van medisch-verpleegkundig handelen. 
 5. Algemene coördinatie van de uitvoering van de verpleegkundige handelingen in Ten Dries in correlatie met de zorgen in de context. 
 6. Uitvoeren van voorgeschreven verpleegkundige handelingen door de behandelende artsen en/of de coördinerend arts. 
 7. Bijdragen aan het lichamelijk welbevinden via de totaalzorg aan de KJA, o.a. door het uitvoeren van de hygiënische zorg, opnemen eet-en drinkbegeleiding. 
 8. Zorgen voor een veilige, ergonomische, hygiënische en ordelijke werk – en leefomgeving. 
 9. Ondersteunen van de KJA en zijn context bij consulten (zowel intern en extern), ziekenhuisopnames en bij ingrijpende onderzoeken of medische ingrepen in samenwerking met het cluster. 
 10. Bestellen van medisch en verzorgings- materiaal in samenspraak met ouders. 

 

3.2. Geïntegreerd samenwerken 

Doel 

Als verpleegkundige werken we binnen onze geïntegreerde werking samen met de verschillende collega’s/disciplines. We doen dit vanuit de 3 pijlers: samen kijken en denken, samen doen en samen zijn. Vraag-gestuurd werken vormt hierbij een uitgangspunt. 

Kerntaken 

 1. Mee opmaken en realiseren van het ondersteuningsplan van de KJA door mee vormgeven, opvolgen, evalueren, bijsturen en loslaten van doelen. 
 2. Instaan voor een optimaal verstaanbare communicatie en signaalfunctie met en naar verschillende betrokkenen binnen en buiten Ten Dries. 
 3. Actief en constructief participeren aan het medisch-verpleegkundig overleg. 
 4. Indien nodig actief en constructief participeren aan het interdisciplinair overleg op uitnodiging en op eigen initiatief. 

 

3.3. Verpleegkundige permanentie 

Doel 

Incidentmanagement op medisch-/verpleegkundig vlak. 

Kerntaken 

 1. Telefonische bereikbaarheid voor kinderen aanwezig in Ten Dries, 24/24, gedurende 7 dagen volgens shiftsysteem (met collega’s VP) op jaarbasis. 
 2. In uitzonderlijke omstandigheden oproepbaar, naargelang de ernst van de gezondheidstoestand. 
 3. Indien nodig ter plaatse gericht handelen en/of samenwerking met de huisartsen van wacht en/of met de hulpdiensten. 

 

3.4. Kennisoverdracht 

Doel 

Collega’s en context (vraaggestuurd) weten zich bekwaam in het opnemen van verpleegkundige handelingen bij de KJA. 

Kerntaken 

 1. Betrokken medewerkers kennis en vaardigheden bijbrengen omtrent verpleegkundige handelingen a.d.h.v. opleidingen en/of training op de werkvloer. 
 2. Doorstroming verzorgen van relevante gezondheidsinformatie naar de betrokken collega’s binnen Ten Dries via de diverse kanalen. 
 3. Eigen kennis en vaardigheden up to date houden door intern en/of externe opleidingen te volgen. 

 

3.5. Administratie – dossiervorming 

Doel 

Het medisch verpleegkundig dossier up-to-date houden, relevante gegevens zijn gedeeld met de betrokken medewerkers. 

Kerntaken 

 1. Aanmaken van het medisch verpleegkundig dossier en up-to-date houden. 
 2. Meewerken aan de uitbouw van het elektronisch dossier (E-Health). 
 3. Medisch secretariaat: verzekeren goed beheer van het secretariaat van de coördinerend arts. 
 4. Administratie en coördinatie van de interne en externe consulten. 

 

Competenties 

 • Kerncompetenties 

K1 Hartelijk 

K2 Innoverend zijn 

K3 Professionaliteit 

K4 Flexibiliteit 

 

 • Functie-gebonden competenties 

F1 Cliëntgericht zijn 

F2 Communicatievaardig 

F3 Empowerend werken 

F4 Samenwerken 

F5 Zorgvuldig zijn