Skip to main content

Ondersteuning aan derden

Ouders en gezinscontext

Het gezin en de ruimere context van elk kind net als de kwaliteit van leven in de maatschappij zijn belangrijke uitgangspunten in onze werking. We gaan met elke vraag vanuit de context aan de slag. We werken op ritme en op maat van het gezin. We vinden een duidelijke vraagverheldering belangrijk en vertrekken vanuit kwaliteit van leven voor het individu en zijn gezin.

Thema’s die aan bod kunnen komen

 • Echtscheiding
 • Omgaan met het ‘anders zijn’
 • Hoe communiceer ik met mijn partner/kind/familie over de moeilijkheden van mijn zoon/dochter
 • Wat kan ik verwachten van broers/zussen
 • Hoe kunnen we de toekomst voorbereiden
 • Wat na het lager onderwijs
 • Wat als mijn zoon/dochter meerderjarig is
 • Waar heb ik praktisch/financieel recht op
 • Hoe vraag ik een tegemoetkoming aan

We gebruiken verschillende theoretische achtergronden en kiezen samen de methodiek die het meest ondersteunt, (gesprekken, schematisch/planmatig werken, beeldend werken, praktisch administratief ondersteunen). De begeleiding door maatschappelijk werkers kan plaatsvinden in Ten Dries, thuis, op school, in de sportclub, in de jeugdbeweging, in de kinderopvang, …

Praktisch

Doelgroep

We begeleiden de ouders van de kleuters, jongeren en adolescenten én de ruimere context (familie, vrienden, buurt…) door te beluisteren, te bevragen, in dialoog te gaan en/of concreet aan de slag te gaan.

Kostprijs

 • De kostprijs per sessie bedraagt 5,40 euro (afhankelijk van de index).
 • Voor begeleiding buiten Ten Dries worden geen extra verplaatsingskosten aangerekend.

Tijdsduur

De begeleiding duurt minimum 1 uur en maximum 2 uur.

Meer info

Contacteer de dienst maatschappelijk werk: maatschappelijkwerk@tendries.be of T 09/371 60 66.

Begeleiding bij emotioneel welbevinden

Het welbevinden van de kleuters, jongeren en adolescenten staat centraal zodat ze zich kunnen ontwikkelen en zich goed voelen in de maatschappij. We richten ons zowel op het kind als op hun context. We werken altijd op maat en op het ritme van het gezin.

Aanbod

 • We leren omgaan met het ‘anders zijn’
 • We nemen SE0-inschalingen af om het sociaal emotioneel welbevinden van de kleuters, jongeren en adolescenten te bepalen
 • We helpen bij het uitbouwen van een realistisch zelfbeeld
 • We werken aan een realistisch toekomstperspectief. Dit gebeurt zowel vanuit praktisch als vanuit financieel oogpunt
 • We leren omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag (MHG)
 • We leren structuur aanbrengen
 • We bieden begeleiding bij de zoektocht naar een bevredigende seksualiteitsbeleving
 • We geven specifiek opvoedingsadvies
 • We gaan samen op zoek naar een zinvolle vrijetijdsinvulling
 • We bieden tips, tricks en praktische ondersteuning aan jeugdbewegingen, sportclubs en oppasdiensten
 • Onze zorgclown doorbreekt met zijn magie moeilijke momenten

De begeleiding kan door orthopedagogen, maatschappelijk werkers of begeleiders thuis plaatsvinden, op school, in de sportclub, in de jeugdbeweging, in de kinderopvang, …

Praktisch

Doelgroep

Binnen het ‘sociaal emotioneel welbevinden’ begeleiden we kleuters, jongeren en adolescenten met een motorische en/of meervoudige beperking én hun context (familie, vrienden, sportclubs, jeugdbewegingen, oppasdiensten, …) op diverse manieren.

Kostprijs

 • De kostprijs per sessie bedraagt 5,40 euro (afhankelijk van de index).
 • Voor begeleiding buiten Ten Dries worden geen extra verplaatsingskosten aangerekend.

Tijdsduur

De begeleiding duurt minimum 1 uur en maximum 2 uur.

Meer info

Contacteer de dienst maatschappelijk werk: maatschappelijkwerk@tendries.be of T 09/371 60 66.

Globaal individuele ondersteuning (GIO)

Begeleiding van kinderen met (een vermoeden van) motorische moeilijkheden in de overgang naar kinderopvang, kleuterschool en naar het eerste leerjaar tot en met de leeftijd van 7 jaar. De nadruk ligt op de overgangsmomenten in inclusieve trajecten:

 • de eerste stap naar de kinderopvang
 • de overgang van de kinderopvang of thuissituatie naar de kleuterklas
 • de overgang van de kleuterklas naar de lagere school
 • de overgang van de school naar de buitenschoolse opvang

Aanbod

 • De begeleiding is gericht op concrete noden en vragen vanuit de kinderopvang of school.
 • Gedurende het traject stemmen we af tussen de kinderopvang, de school, het CLB en de ouders.
 • We spreken met de betrokkenen duidelijke doelstellingen af waaraan we willen werken.
 • We gaan samen op zoek naar haalbare oplossingen om het kind beter te laten deelnemen aan de inclusieve omgeving.

Praktisch

Doelgroep

Met GIO willen we de deelname bevorderen van jonge kinderen met (een vermoeden van) een motorische beperking aan de kinderopvang, kleuterklas en het eerste leerjaar in het gewoon onderwijs. Vanuit Ten Dries versterken wij de deskundigheid van de kinderopvang, de school en de ouders en helpen wij hen zo verder op weg.

Kostprijs

 • GIO is volledig gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en is gratis voor het gezin en de school of kinderopvang.
 • Wij rekenen geen verplaatsingskosten aan.

Tijdsduur

GIO is een kortdurende ondersteuning van maximum 30 uren (= 4 RTH punten).

Hoe aanvragen

Zowel de ouders, de opvang als de school kunnen het kind aanmelden. We gaan van start na toestemming van de ouders. Aanmelden voor GIO kan via het contactformulier op onze website. Na aanmelding nemen we spoedig contact met je op en gaan na een positief antwoord aan de slag.

Grof-motorische vaardigheden

Zoek je als ouder, kleuter, jongere of adolescent of als zorgverlener hulp bij het aanleren van zwemmen, fietsen of een andere sport? Heb je een vraag over hulpmiddelen of andere aspecten van gespecialiseerde therapie? Krijg je graag tips om in je thuissituatie je kind makkelijker te dragen, samen met je kind te spelen op de mat … ? Binnen de mobiele, ambulante begeleiding gaan we samen op zoek naar een oplossing voor je vraag.

Aanbod

We bespreken de haalbaarheid van elke hulpvraag. Bij moeilijkheden zoeken we naar alternatieven of aanpassingen. Zelfstandig aan de slag kunnen gaan na een korte of intensieve begeleiding is ons uiteindelijke doel. Dit zowel thuis, op school, of in een (aangepaste) sportclub. Hulp door onze kinesitherapeuten en ergotherapeuten kan ingeschakeld worden binnen 3 domeinen:

Therapeutische ondersteuning en hulpmiddelen*:

 • Vragen rond het maken/aanpassen van hulpmiddelen en de zoektocht naar het juiste hulpmiddel op maat
 • Vragen rond een goede, comfortabele zithouding op een stoel of in een rolwagen
 • Ondersteuning van therapie
 • Ondersteuning bij aanvraag mobiliteitshulpmiddelen e.a.

De thuiscontext:

 • Tips rond handling en positionering: hoe draag en positioneer je je kind op een veilig een comfortabele manier
 • Hef- en tiltechnieken

Sportspecifieke vaardigheden:

 • Zwemmen
 • Fietsen en veilig fietsen in het verkeer
 • Rolschaatsen/skaten
 • Balsporten

Een grote troef van Ten Dries is het therapiebad met verstelbare bodem, geschikt voor hydrotherapie. We organiseren zwemlessen in een 1 op 1 relatie met de kleuters, jongeren en adolescenten. Ook de ouders worden nauw betrokken bij de zwemles.

*Ten Dries heeft een erkenning als MDT voormobiliteitshulpmiddelen (VSB) en als expertteam VAPH.

Praktisch

Doelgroep

We bieden hulp aan kleuters, jongeren en adolescenten met een motorische en/of meervoudige beperking én hun context (ouders, zorgverleners,…).

Kostprijs

 • De kostprijs per sessie bedraagt 5,40 euro (afhankelijk van de index).
 • Voor begeleiding buiten Ten Dries worden geen extra verplaatsingskosten aangerekend.

Tijdsduur

Een sessie duurt ongeveer 1 uur.

Fijn-motorische vaardigheden en communicatie

Onze logopedisten stimuleren de communicatieve vaardigheden van kleuters, jongeren en adolescenten door o.a. gebruik van ondersteunde communicatie. Bij de fijne motoriek draait het om de fijne bewegingen. De ergotherapeuten stimuleren kleuters, jongeren en adolescenten om zo zelfstandig mogelijk te zijn. Ze leren hen schrijven, zich aan- en uitkleden, typen, een hulpmiddel gebruiken of geven advies rond bijvoorbeeld zitten.

Ondersteunde communicatie

Onze logopedisten stimuleren de communicatieve vaardigheden van kleuters, jongeren en adolescenten door o.a. gebruik van ondersteunde communicatie, implementatie van communicatietoestellen, het aanleren van SMOG-gebaren.

Aanbod

 • In kaart brengen van de communicatieve vaardigheden van het kind
 • Advies voor ondersteunde communicatie
 • Advies voor communicatievorm: gebruik van concreet materiaal, foto’s, pictogrammen, geschreven taal.
 • Zoektocht naar een passende bediening van OC.
 • Gebruik van hulpmiddelen zoals communicatiekaart, communicatiemap, spraakknop, tablet of communicatietoestel.
 • Gebruik van SMOG-gebaren

Voedingsadvies

Aanbod

 • Afname mondmotorisch onderzoek om de moeilijkheden bij eten en/of drinken in kaart te brengen.
 • Advies over houding tijdens de maaltijd.
 • Eet- en drinkbegeleiding: advies over gebruik van aangepast materiaal tijdens de maaltijd, aanpassingen van het voedsel (stukjes, gemixt,…) en het aanleren van technieken om toe te passen tijdens de maaltijd

Aanleren fijn-motorische vaardigheden

Aanbod

 • Schrijfmotoriek verfijnen
 • Leren typen met 10 vingers, éénhandig typen of volgens de noden
 • Computeraanpassingen: aanreiken van een aangepaste muis, klavier, alternatieve bedieningen, …
 • Aanleren gebruik van aangepaste hulpmiddelen
 • Aangepaste zit (school – thuis)
 • ADL: aanleren van zelfstandigheidstaken zoals aankleden, zich wassen, huishoudelijke activiteiten … dit volgens een stappenplan
 • Advies hulpmiddelen
 • Advies en training rond bimanuele vaardigheden
 • Advies en aanpak cerebrale visuele inperking
 • Screening CVI (centraal visuele inperking) lagere schoolkinderen

Praktisch

Doelgroep

We richten ons op vragen rond communicatie en/of voeding bij personen met een vermoeden van motorische en/of meervoudige beperking.

Kostprijs

 • De kostprijs per sessie bedraagt 5,40 euro (afhankelijk van de index).
 • Voor begeleiding buiten Ten Dries worden geen extra verplaatsingskosten aangerekend.

Tijdsduur

De begeleiding duurt minimum 1 uur en maximum 2 uur.

Verzorging en verpleging

Ten Dries heeft een grote expertise over tal van medische zorgen bij kleuters, jongeren en adolescenten van 1 tot 21 jaar, met een motorische en/of meervoudige beperking. Onze verpleegkundigen en begeleiders delen dan ook graag onze kennis.

Aanbod

 • We bieden hulp bij zindelijkheidstraining
 • We delen onze kennis over epilepsie
 • We leren autosonderen
 • We bieden begeleiding aan mantelzorgers die urologisch wensen te sonderen
 • We bieden begeleiding aan mantelzorgers die sondevoeding wensen toe te dienen
 • We bieden begeleiding bij een ziekenhuisopname:
  • een correcte voorbereiding is cruciaal in het genezingsproces
  • vanuit Ten Dries bereiden we de opname samen voor
  • tijdens en na de opname kan eveneens begeleiding voorzien worden
  • de begeleiding kan zowel vanuit de medische focus als vanuit het sociaal-emotioneel welbevinden gebeuren
 • We begeleiden de babysit, sportclub, jeugdvereniging van de kleuters, jongeren en adolescenten en leren hen omgaan met de extra medische zorgen

Door het delen van onze know-how werken we samen aan een inclusieve samenleving.

*Voor onderzoeken of diagnosestelling kan je niet in Ten Dries terecht. Elke andere vraag betreffende begeleiding op medisch vlak kan je bij ons stellen.

Praktisch

Doelgroep

Voor alle kleuters, jongeren en adolescenten van 1 tot 21 jaar, met een motorische en/of meervoudige beperking. We werken zowel met de persoon zelf als met de ruimere omgeving.

Kostprijs

 • De kostprijs per sessie bedraagt 5,40 euro (afhankelijk van de index).
 • Voor begeleiding buiten Ten Dries worden geen extra verplaatsingskosten aangerekend.

Tijdsduur

De begeleiding duurt minimum 1 uur en maximum 2 uur.