Skip to main content

Aanbod site Landegem

Buitengewoon kleuteronderwijs

In de kleuterschool werken we op het ritme van de kinderen aan de basisvoorwaarden voor de lagere school. We maken we nog geen onderscheid in niveau, we werken op het ritme van de kinderen en streven naar een goede beheersing van de basisvoorwaarden voor de lagere school. De klassen zijn hoofdzakelijk ingedeeld volgens leeftijd. De klasleerkracht werkt samen met de schooltherapeuten, kinderverzorgers en begeleiders en therapeuten van het MFC.

De inschrijvingslijst voor schooljaar 2022-2023 start op maandag 7 maart om 9u. Inschrijvingen gebeuren digitaal via het aanmeldingsformulier hieronder, u mag het ingevulde formulier pas doorsturen vanaf 9u (gebruik uw computerklok).

Praktisch

Algemeen

 • van 2.5 tot max.8 jaar
 • onderwijs op maat
 • kleine groepen

Klasprogramma

 • 28 lesuren
 • van  8u50 tot 15u25 (woe tot 12u25)
 • klasjes van 5 tot 8 leerlingen
 • rustmomentjes in de namiddag zijn mogelijk
 • afgebakende speelzones op de speelplaats

Extra ondersteuning

 • schooltherapeuten (logo, ergo, kine)
 • kinderverzorgers
 • begeleiders
 • MFC-therapeuten

In team werken we aan de volledige ontplooiing van de kleuters.

Buitengewoon lager onderwijs

In de lagere school werken we in groepen volgens de mogelijkheden van de kinderen. Vanaf de lagere school delen we de kinderen in in verschillende werkingen: Tobias, ervaringsgericht, functioneelgericht en leergericht. De kinderen kunnen tot 2 verlengingen krijgen (bv. met het oog op het behalen van het getuigschrift).

Werking op 4 niveau’s

 • TOBIAS-werking: We willen de totale ontwikkeling van kinderen met een meervoudige beperking zo optimaal mogelijk stimuleren.
 • Ervaringsgerichte werking: D.m.v. thema’s en projecten leren we verschillende vaardigheden aan.
 • Functioneelgerichte werking: D.m.v. doeactiviteiten stimuleren we de ontwikkeling van kinderen. Maatschappelijk lezen en rekenen voor kinderen die niet tot lezen komen.
 • Leergerichte werking: we willen zo ver mogelijk raken in het programma van het gewoon onderwijs, getuigschrift kan gehaald worden.

Praktisch

Algemeen

 • van 6 tot max.14 jaar
 • onderwijs op maat
 • kleine groepen

Klasprogramma

 • 28 lesuren
 • van  8u50 tot 15u25 (woe tot 12u25)
 • speeltijd om 10u30
 • klasjes van 5 tot 8 leerlingen
 • sport op maandag in de sporthal van Landegem
 • klasoverschrijdende activiteiten
 • schoolprojecten en jaarthema’s

Buitengewoon secundair onderwijs

BuSO Ten Dries biedt opleidingsvorm 1 aan: we kijken naar de toekomst: hoe willen we wonen, werken, leven?
Lees het verslag van de inspectie naar aanleiding van de doorlichting in oktober 2022.

 • Functioneelgerichte werking
  Via functionele activiteiten verruimen we de leefwereld. Schoolse vaardigheden worden ingeoefend en onmiddellijk vertaald naar het
  dagelijkse leven. De klemtoon ligt op zelfredzaamheid. We onderscheiden twee soorten klaswerkingen waarbij de ene sterk inzet op communicatie en de andere vertrekt
  vanuit doe-activiteiten.
 • Leergerichte werking
  Het klasprogramma is gericht op het onderhouden, verbreden en/of uitbreiden van schoolse vaardigheden. Werkhouding, zelfstandigheid en een intrinsieke motivatie voor leren zijn voorwaarden in deze werking. De klemtoon ligt op zelfstandigheid en probleemoplossende vaardigheden.
 • Toekomstgerichte werking
  In deze klaswerking wordt extra ingezet op een zo optimaal mogelijke overstap naar een beschermd leef- en/of werkmilieu.
  Een aangepast groepsaanbod wordt gecombineerd met een individueel programma voor leerlingen van 19 tot 21 jaar.
 • EMB-werking
  We willen de totale ontwikkeling van adolescenten met een meervoudige beperking zo optimaal mogelijk stimuleren.
  Dit is de doorstroming van de TOBIAS-werking in kleuter en lager.

Praktisch

Algemeen

 • van 13 tot max.21 jaar
 • onderwijs op maat
 • sociaal maatschappelijke training

Therapie

Kinesitherapie, logopedie en ergotherapie stimuleren de ontwikkeling. De therapeuten in Ten Dries zorgen voor een continue, doordachte en veilige aanpak. Ieder kind of adolescent krijgt jaarlijks een kinesitherapeut, logopedist en ergotherapeut toegewezen die zijn of haar ontwikkeling opvolgt, de nodige onderzoeken doet en wanneer wenselijk therapie geeft. Ze geven adviezen aan de ouders en aan de collega’s van de andere disciplines.

Individuele therapiesessies, groepsbehandelingen en interdisciplinaire activiteiten worden aangeboden als een totaalpakket dat wisselt naargelang de noden en leeftijd van het kind of de adolescent. Op vraag van de ouders kan het voorziene therapieaanbod mits bepaalde voorwaarden aangevuld worden met behandelingen door een privétherapeut. Jaarlijks overleggen de diensthoofden therapie met de coördinerend arts en de orthopedagoog over het therapieprogramma per kind of adolescent.

Medisch en verpleegkundige zorg

Vele kinderen en adolescenten hebben (para-)medische zorg nodig. We laten de regie in de handen van de ouders en ondersteunen waar nodig. Medisch-verpleegkundige zorg gaat van preventieve zorg (gezonde en aangepaste voeding, hygiëne-maatregelen ifv corona, mrsa …) over toedienen van medicatie en consultaties met externe artsen tot sondevoeding, sonderen, medische ingrepen enz. Onze coördinerend arts en (begeleiders-)verpleegkundigen zorgen ervoor dat de gepaste zorg gegeven wordt. Zij ondersteunen de ouders op vraag bij consultaties door externe artsen en bij het nemen van beslissingen.

Wij hebben afspraken met externe gespecialiseerde artsen, die enkele malen per jaar in Ten Dries consultatie houden. Dit gebeurt met orthopedisten (UZ-Gent en UZ-Leuven), een gastro-enteroloog (UZ-Gent), een gespecialiseerd oogarts en een tandarts. De ouders kiezen zelf of ze hiervan willen gebruik maken en we nodigen hen uit om bij e consultaties aanwezig te zijn. Bij een ziekenhuisopname voor geplande chirurgische ingrepen hebben ouders vrije keuze wat het ziekenhuis betreft. Tijdens de hospitalisatieperiode kunnen ze op ons beroep doen, als ze kiezen voor een ziekenhuis in de regio. Gedurende de pre- en postoperatieve periode kunnen de ouders rekenen op de ondersteuning van het multidisciplinaire team van het MFC voor zover de gevraagde intensiteit van de revalidatie door het team kan geboden worden.

We bieden geen continue (dag en nacht) medische permanentie. Voor noodgevallen wordt een huisarts uit de omgeving of de medische urgentiedienst opgeroepen. Kinderen of adolescenten die omwille van hun gezondheidstoestand continue medische zorgen of toezicht nodig hebben, worden in overleg met de ouders overgebracht naar een ziekenhuis.

Dagopvang en verblijf

De kinderen en adolescenten leven buiten de schooluren en in vakanties in leefgroepen. Een team van begeleiders is collegiaal verantwoordelijk voor de leefgroepactiviteiten: verzorging, maaltijden, slapen gaan, huiswerk, vrijetijdsbesteding, uitstappen, beheer van het zakgeld … en overleggen waar nodig met de ouders. Voor activiteiten die extra-kosten of extra-vervoer voor de ouders veroorzaken, vragen zij vooraf toestemming. Ieder kind/adolescent heeft een individuele begeleider, die de individuele belangen behartigt.

Praktisch

Dagopvang

Leefgroepwerking

 • 8u -18u
 • buiten schooluren
 • woensdagnamiddag
 • warme maaltijd (dieetkeuken)

Sport en vrije tijd

 • voetbal, netbal
 • e-hockey
 • boccia
 • dans
 • zwemmen

Vakantiewerking

 • herfst-, krokus- en paasverlof
 • zomervakantie 6 weken
 • op basis van inschrijvingen
 • taalkampen

Dagopvang met verblijf

Leefgroepwerking

 • wekelijks 1 tot 4 nachten volgens beschikbaarheid van kamers
 • wakende nachttoezicht
 • maaltijden (dieetkeuken)

Sport en vrije tijd

 • voetbal, netbal
 • e-hockey
 • boccia
 • dans
 • zwemmen

Vakantiewerking

 • herfst-, krokus- en paasverlof
 • zomervakantie alle weken
 • beperkt aantal plaatsen
 • aparte weekendploeg

Geïntegreerde werking

In Ten Dries vertrekken we vanuit de vragen van het kind en bouwen we met de ouders een plan uit waaraan we samen werken. We kiezen voor samenwerking. We kijken met de ouders door de ogen van het kind en bepalen de prioritaire doelen. We denken samen na over de middelen, de kennis en de vaardigheden die we nodig hebben om met het kind op weg te gaan. We ontwikkelen onze deskundigheid en bouwen samen activiteiten met en rondom de kinderen uit om de doelen te bereiken. We zorgen daarom voor een sterke integratie van de disciplines en van de school- en MFC-werking.

We realiseren een groot welbevinden van het kind/de adolescent als basis om te groeien en te ontwikkelen. We bieden een intensiever aanbod omdat we voortdurend leerkansen aanbieden in diverse situaties (klas, leefgroep, therapie …) en integreren de aangeleerde vaardigheden in het gewone leven.

TOBIAS-werking

TOBIAS is een letterwoord en staat voor focus op Totale Ontwikkeling, waarin we samen Beleven, in Interactie gaan en een Afgestemd aanbod creëren met de nadruk op Sfeer. We willen de totale ontwikkeling van kinderen met een meervoudige beperking zo goed mogelijk stimuleren. Als team gaan we samen met de ouders op zoek naar de noodzakelijke randvoorwaarden om een aangepast aanbod te creëren. We vertrekken vanuit interactie en samen beleven, want door hen te prikkelen kunnen ze zich openstellen voor de omgeving en nieuwe dingen. Het aanbod begint vanuit een veilige nabijheid, is individueel aangepast en dus op maat van het kind. De mentale, motorische en sensorische ontwikkeling gaan hierbij hand in hand.

We volgen het ritme en de basisnoden van het kind: doelgerichte, begeleide activiteiten worden afgewisseld met ontspanning en niet-begeleide activiteiten. Herhaling is daarbij belangrijk. De omgeving waarin de kinderen functioneren speelt ook een belangrijke rol. Daarom zetten we in op sfeer: de lokalen wordt ingericht naar gelang het thema en elke ruimte heeft zijn eigenheid. We vertrekken vanuit een vaste ruimte waar zowel klas, therapie, maaltijden en rustmomenten doorgaan. De kinderen kunnen kiezen waar ze willen zijn en op hun tempo verkennen, spelen en leren. In TOBIAS zit een vaste groep kinderen die begeleid worden door een vast team. Binnen de werking wordt iedereen een TOBIAS-medewerker genoemd, los van hun specifieke functie of accent dat ze bieden binnen het aanbod. Op die manier willen we de intra disciplinaire samenwerking in de verf zetten. De ouders zijn belangrijke partners, die samen met ons meedenken en op pad gaan. Vanuit een open en eerlijke communicatie stippelen we de route uit die we samen met het kind willen afleggen. TOBIAS is een veilige plek, waar iedereen op zijn tempo kan groeien.